S
 KOA IDENTITYS *WHAT IS KOA? 

  
IT IS A BROTHERHOOD CENTERED ON CHRIST, BROTHER AND LEADER

BUILT UPON THE WORD OF GOD

 FED AND STRENGHTENED BY THE EUCHARIST AND PRAYERS 

 AND BEARING FRUIT IN SERVICE TO OTHERS.

 

*KOA PRAYERS


^BEFORE SERVING^

    JESUS, MAY THIS OUR GIFT OF SERVICE AT YOUR ALTAR BE PLEASING TO YOU AND HELP ME US UNTO LIFE EVERLASTING. AMEN. 

 
^AFTER SERVING^

    THANK YOU LORD JESUS FOR YOUR LOVE MAY WE CONTINUE TO LIVE THE HOLY MASS TODAY BY SERVING THE PEOPLE WE SHALL MEET. AMEN.*KOA PLEDGE

 
    LORD, HERE I AM ALL YOUR'S, READY TO SERVE YOU. 
  
    I SHALL STRIVE TO BE
 FAITHFUL TO MY DUTY OF SERVING AT  
    MASS AND OF HELPING IN CHURCH.    I SHALL STRIVE TO GIVE EXAMPLE TO ALL AND TO HELP MY    
    FELLOW
 CHRISTIAN RESPECT YOUR HOME.


    MAY I BE YOUR LOYAL KNIGHT WITH THE HELP OF MARY MY  
    MOTHER AND
 MODEL. AMEN.

 

*KOA EMBLEM


  
SBIG CIRCLE – STAND FOR SPIRIT OF ONENESS AND CHRISTIAN BROTHERHOOD

SWHEAT (TRIGO) – STAND FOR THE BODY OF CHRIST                       

STHE BOOK (LIBRO) – STANDS FOR THE WORD OF GOD

SHAND (KAMOT) – STAND FOR KNIHGT’S HELPING HANDS

SCHIRO – STANDS FOR CHRIST

SKOA – KNIGHTS OF THE ALTAR*KOA IDEALS BAPTISM (BUNYAG) – IN BAPTISM WE PARTICIPATE IN THE PRIESTHOOD OF CHRIST

 REVERENCE (PAGTAHUD SA PAGKABALAAN SA DIYOS) 

 GOOD BEHAVIOR IN MASS, GOOD MEMORY, GOOD UNDERSTANDING OF THE LITURGY

 

3 IDEALS 

    DISCIPLINE  

1. PRACTICE SERVING 
2.TEAMWORK 
3.OBEDIENCE 

    DECORUM  

1.PROPER ATTIRE IN SERVING 
2.BEHAVING WELL 
3. CLEAN IN APPEARANCE 

    PIETY (PAGKAMAAMPUON)  

HE SERVES IN THE ALTAR, 
NOT TO RECEIVE PRAISES FROM PEOPLE BUT TO GIVE WORSHIP TO GOD.EUCHARISTIC CELEBRATION

LITURGY – GREEK WORD – LEITORGIA – DUTY/ WORK

GIRM – GENERAL INSTRUCTION INTRODUCING THE ROMAN MISSAL

LITURGICAL OBSERVANCES:

I. SOLEMNITY
II. FEAST                                                                  

III.MEMORIAL       
2 KINDS OF MEMORIAL:
A. OBLIGATORY
B.OPTIONAL

IV.FERIAL

 
LITURGICAL SEASONS: 

          ADVENT SEASON – PREPARING FOR THE COMING OF JESUS

          CHRISTMAS SEASON – BIRTH OF OUR SAVIOR

          LENTEN SEASON – SACRIFICE AND DEATH OF JESUS CHRIST

          EASTER SEASON – RISEN OF JESUS OUR SAVIOR

 LITURGICAL COLORS: 

          RED – PASSION, MARTYR

          GREEN – ORDINARY TIME

          VIOLET – ADVENT, LENT

SPECIAL COLORS:

          BLACK 

          PINK

UNIVERSAL COLORS:

         WHITE

         GOLD  YEARLY CYCLECYCLE AMATEO             

CYCLE B MARCOS

CYCLE CLUCAS

YEAR 1 – ODD NUMBER 

       EX. YEAR 1997 – 1997 ends w/ no. 7, it is an odd no.

YEAR 2 – EVEN NUMBER

       Ex. Year 1994 – 1994 ends w/ no. 4, it is an even no.YEAR-CYCLE

2 1994 - B

1 1995 - C

2 1996 - A

1 1997 - B

2 1998 - C

1 1999 - A

2 2000 - B

1 2001 - C

2 2002 - A

1 2003 - B

2 2004 - C

1 2005 - A

2 2006 - B

1 2007 - C

2 2008 - A

1 2009 - B

 

THE ORDER OF THE MASS

                    

INTRODUCTORY RITES

Entrance Procession

Greeting

Penitential Rite

Kyrie

Gloria

Opening Prayer

                                           LITURGY OF THE WORD

First Reading

Responsorial Psalm

Second Reading

Alleluia or Gospel Acclamation


Gospel

 Homily

Profession of Faith

General Intercessions / Prayer of the Faithful                                      LITURGY OF THE EUCHARIST

Presentation of the Gifts / Preparation of the Altar

Prayer over the Gifts

Eucharistic Prayer

Preface Dialogue


Memorial Acclamation


                                              CONCLUDING RITE

Lord’s Prayer

Sign of Peace

Breaking of the Bread

Communion

Prayer after Communion

 [Announcements, etc.]
GreetingBlessingDismissal
 

  

MGA GAMIT SA SIMBAHAN

1)    SANCTUARY – NAA KINI SA ATUBANGAN SA SIMBAHAN KON DIIN DINHI IPAHIGAYON ANG HALOS TANAN NGA GIBUHAT SA SANTA MISA 
2)    MAIN ALTAR – DAKO NGA LAMESA NGA NAHIMUTANG SA TUNGA SA SANCTUARIO KON DIIN NAHITABO ANG HALOS TANAN NGA GIBUHAT SA PARI O OBISPO PANAHON SA MISA.
3)ALTAR CLOTH – MAO KINI ANG PANAPTON NGA NAGTABON SA ALTAR.
4)CANDLES – GIBUTANG SA ATUBANGAN SA ALTAR KON DIIN PASIGAON KONG MAGSUGOD NA ANG SANTOS NGA MISA.
5)PASCHAL CANDLE – DAKU NGA KANDILA NGA IBUTANG DAPIT SA BAHASANAN. NAGPAHINUMDUM KINI KANATO NGA SI KRISTO NABANHAW SA PAGKAMATAY.
6)TABERNACLE – PANAGWAY SA USA KA KAHON NGA GIDAYAN-DAYANAN.DINHI GITAGO ANG BALAAN NGA EUKARISTIYA. KINI HATAGAN UG DAKONG PAGTAHUD.
7)CREDENCE TABLE – GAMAY NGA LAMESA NGA NAA SA KILID SA SANCTUARIO, KON DIIN GIBUTANG ANG GAMIT SA NGA GAMITUNON SA MISA. 
8)LECTERN – USA KA BASAHANAN SA PULONG SA DIOS UG MAO USAB KINI ANG ANGAY NGA LUGAR DIIN ANG PARI NAGHATAG SA HOMILYA.
9)CROSS – CRUSIPIHO SA GIPATONG SA TAAS NA “POLE”. GIDALA KINI PANAHON SA PAGSUGOD UG PAGTAPOS SA MISA.
10)BELL– NAHIMUTANG SA KILID SA ALTAR. PATINGUGON KINI PANAHON SA CONSECRASYON.ALTAR VESSELS

 
1)CRUETS – DUHA KA GAGMAY NGA SUGLANAN SA TUBIG UG BINO.
2) CHALICE USA KA KOPA NGA GAMITUNON SA MISA NGA MAOY SUDLAN SA BINO NGA MAMAHIMO NGA DUGO NI CRISTO. 
3)    PATEN – HULAGWAY SA USA KA PLATO NGA GINAMA SA TANSO; MAOY PARIS SA CHALICE. SUDLANAN KINI SA PAN NGA MAMAHIMONG LAWAS NI CRISTO.
4) COMMUNION PLATE (PATEN) – MAO KINI ANG TIGSALO SA MGA GAGMAY NAG MUMHO GIKAN SA SAGRADONG HOSTIYA PANAHON SA PANGALAWAT.
5) PYX – LINGIN NGA SUDLANAN SA SAGRADONG HOSTIYAS PARA SA MGA MASAKITON.
6) LUNETTE – USA KINI KA NIPIS, LINGIN UG ADUNAY BILDO SA ATUBANGAN UG MAO KINI ANG NAG PIIT SA SAGRADONG  HOSTIYAS UG ISUD SA MONSTRANCE.
7)MONSTRANCE – SULDLANAN SA SAGRADONG HOSTIYAS NGAIBUTANG SA USA KA STAND. MAO KINI GAMITON SA BENEDICTION UG SA PROSESYON SA EUKARISTIYA    
8) ASPERSORY – GIGAMIT SA PAGPISIK SA SAGRADONG TUBIG.
9)THURIBLE – SUDLANAN NGA GINAMA SA TANSO, UG GIBITAY SA USA KA KADENA KON DIIN ANG INSENSO SUNUGON SA NAGBAGANG ULING. NAA USAB KINIY TABON NGA PWEDE IPATAAS.         

10) INCENSE BOAT- MAO KINI ANGPARIS SA THURIBLE, GINAMA SA TANSO, UG SUDLANAN SA INCENSO NGA MAOY IBUTANG SA THURIBLE.

 

SACRED VESTMENTS 

1)CASSOCK (SOTANA) – TAAS NGA SININA NGA GIGAMIT SA PARI UG SERVERS.
2)ALB (ALBA) – TAAS UG LUAG NGA SININA  NGA MAOY OFFICIAL NGA ISUL-OB SA MGA MINISTROPANAHON SA KASAULUGAN SA LITURHIYA.
3)CINCTURE – TAAS NGA PISI NGA HIMUONG BAKUS SA ALBA PARA MATARONG UG MA-ADJUST ANG MAONG GITAS-ON.
4)STOLE – TAAS NGA PANAPTON NGA ISUL-OB SA PARI DIHA SA IYANG LIOG UG MAPATINGHULOG SA IYANG ATUBANGAN. PARA SA DEACON, ISUL-OB NIYA PATAKILID O SASH. ADUNA KINI NAG LAIN-LAIN NGA KOLOR.
5)CHASUBLE – SININA SA PARI NGA MAOY MAKIT-AN SA MGA TAWO PANAHON SA MISA. MAO KINI ANG OFFICIAL NGA SININA SA PARI SA PANAHON SA MISA.
6)COPE – SININA NGA NAGHULAGWAY UG USA KA TAAS NGA KAPA. GAMITON KINI SA PARI PANAHON SA BENEDICTION, PROSESYON UG UBAN PANG MGA SERBISYO. 
7)HUMERAL VEIL – TAAS NGA PANAPTON NGA MURAG KUPO, GAMITON KINI SA BENEDICTION UG PROSESYON SA BALAANG SACRAMENTO.
8)SURPLICE – SININA NGA DAKO UG ABAGAHAN, NGA ISUL-OB IBABAW SA SOTANA, APAN MOLAPAS LAMANG UG DYUTAY SA HAWAK ANG IYANG KATAS-ONOTHER THINGS USED IN MASS

1)PALL – QUADRADO, BAGA UG GIPUTOS SA PUTI NGA PANAPTON, GAMITUNON ISIP TABON SA CHALICE PANAHON SA MISA.
2)CORPORAL – QUADRADO UG PUTI NGA PANAPTON, GAMITUNON ISIP PATONGANAN SA CHALICE, CIBORIUM, UG UBAN GAMIT SA MISA.
3)PURIFICATOR – RECTANGULAR UG PUTI NGA PIL-ON SA MAKATULO. GAMITON KINI SA PAGTRAPO UG PAGLIMPYO SA MGA VESSELS INIGHUMAN SA MISA. LAHI KINI SA FINGER TOWEL KAY KINI ADUNAY GAMAY NGA CROSS SA TUNGA.

4)FINGER TOWEL – RECTANGULAR UG PUTI USAB NGA PANAPTO, APAN GIGAMIT KINI SA PARI SA PAGTRAPO SA IYANG MGA KAMOT PANAHON SA PAGLAHAD. 

1